SME
Štvrtok, 30. marec, 2023 | Meniny má Vieroslava

Kam vyhodiť

Viete čo je littering? Pripravili sme pre vás slovník o odpade

Recyklácia nie je triedenie. Zberný dvor nie je to isté ako zberné suroviny.

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)

V článku sa v stručnosti venujeme základným pojmom, ktoré sa týkajú odpadu z domácností a triedeného zberu odpadu. Slovník budeme postupne rozširovať o ďalšie pojmy.

Dozviete sa čo je:

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad / BRKO

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa označuje skratkou BRKO. Ide o biologický odpad z domácností, ktorý tvorí okolo 50 % zmesového odpadu.

Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí odpad zo záhrad, parkov, kuchynský odpad z domácností aj stravovacích zariadení.

Bioodpad sa odváža do bioplynovej stanice, v ktorej sa z odpadu vyrába teplo alebo elektrická energia. Ďalším spôsobom spracovania bioodpadu je premena na kompost v priemyselných kompostárňach.

Do kategórie biologicky rozložiteľného odpadu nepatria zvyškové produkty z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, takisto tam nepatria ani prírodné textílie či papier.

Princípom fungovania bioplynových staníc je premena odpadu pomocou mikroorganizmov na bioplyn. Ten sa následne spaľuje, a tak vyrába elektrickú energiu a teplo. Na Slovensku momentálne funguje približne 80 bioplynových staníc.

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika predstavuje komplexný systém, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu.

Ide o stratégiu udržateľného rozvoja, v ktorej človek s prírodou spolupracuje. Suroviny, produkty a obaly sú uzavreté v dlhotrvajúcich cykloch, sú opraviteľné, upraviteľné, recyklovateľné a opakovane využiteľné.

Druhotné suroviny

Pojmom druhotná surovina sa označuje produkt, ktorý vznikne ako dôsledok primárnej výrobnej činnosti (napr. ropné látky pri výrobe palív) alebo je to materiál, ktorý je možné ďalej recyklovať (napr. použité PET fľaše sa opäť recyklujú).

Pozrite si videá, v ktorých Tono S. vysvetľuje ako sa recykluje papier, sklo, kov, plasty a nápojové kartóny.

Ekodizajn

Ekodizjan výrobkov má v zmysle pravidiel EÚ spĺňať ich vyššiu životnosť, opraviteľnosť, možnosť opätovného použitia, modernizáciu, recyklovateľnosť a menej náročné nakladanie s výrobkom po skončení jeho životného cyklu.

Elektroodpad

Elektroodpadom je každé elektrické zariadenie, ktoré už neslúži svojmu účelu a človek sa ho chce zbaviť. Najčastejšími príkladmi elektroodpadu je čierna technika, napr. televízory, prehrávače, počítače, reproduktory, biela technika ako práčka, umývačka riadu, chladnička, ale aj malé kuchynské spotrebiče ako mikrovlnky, mixéry a podobne.

Elektroodpad môže pochádzať z domácností, ale aj z priemyselných a obchodných prevádzok.

Medzi elektroodpad patria aj batérie, žiarivky, USB kľúče, mobily či nabíjačky, ktoré treba rovnako ako elektrické spotrebiče a prístroje odovzdať na zbernom mieste. Viac o eletroodpade nájdete v článku Recyklácia a triedenie elektroodpadu.

Energetické zhodnocovanie odpadu

Konkrétnym a jednoduchým príkladom energetického zhodnocovania odpadu je jeho spaľovanie. Energia, ktorá vznikne pri spaľovaní odpadu, sa používa na výrobu elektrickej energie alebo tepla na vykurovanie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Komunálny odpad

Komunálny odpad je súhrnné označenie pre všetky druhy odpadu, ktoré vznikajú v domácnostiach. Týmto termínom sa označuje aj odpad, ktorý je možné triediť (papier, plast, sklo, kov, nápojové kartóny), ale aj kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad, ktoré končia v kontajneroch na zmesový odpad. Zjednodušene, to, čo končí v kontajneroch na zmesový alebo triedený odpad v obciach, nazývame komunálny odpad.

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad je súčasťou biologicky rozložiteľného odpadu. Ide o odpad z domácností aj stravovacích zariadení ako sú školské jedálne, škôlky, reštaurácie, závodné kuchyne, jedálne či bufety. Medzi kuchynský odpad patrí odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, teda aj taký odpad, ktorý nie je možné kompostovať v domácich kompostéroch.

Povinný zber kuchynského odpadu z domácností platí pre všetky samosprávy na Slovensku od 1. januára 2021. Výnimku zberu alebo zo stopercentného kompostovania majú do 1. 1. 2023 Košice a Bratislava, pretože disponujú spaľovňami, v ktorých tento odpad končí spolu so zmesovým odpadom a využíva sa na výrobu tepla.

Zber kuchynského odpadu z domácností riešia samosprávy rôznymi spôsobmi, v niektorých mestách a obciach rozdávajú občanom špeciálne nádoby a kompostovateľné vrecká, inde používajú len nádoby.

Kuchynský odpad končí v bioplynových staniciach, kde sa premieňa na elektrickú energiu a teplo, prípadne v priemyselných kompostárňach, v ktorých musí prejsť hygienizáciou.

Produkcia kuchynského odpadu je úzko prepojená aj s témou plytvania jedlom, na Slovensku až 7 % ľudí vyhadzuje potraviny denne.

Lineárna ekonomika

Lineárna ekonomika znamená, že primárne suroviny (ropa, kovy či stromy) sú vyťažené, premenené na produkty a po skončení ich životného cyklu končia na skládkach alebo v spaľovniach. Reakciou na lineárnu ekonomiku je koncept cirkulárnej ekonomiky.

Littering

Anglickým pojmom littering sa označuje znečisťovanie prostredia voľne odhodeným odpadom. Príkladom litteringu je odhadzovanie cigaretových ohorkov na zem, vyhadzovanie odpadkov na trávnik, chodník, zanechávanie odpadu v lesoch, parkoch a podobne. V boji proti litteringu sú účinné rôzne projekty šité na mieru pre konkrétne lokality a typy odpadu. Behaviorálny projekt ukázal, čo platí na ľudí, aby nehádzali odpad na zem.

Pojem littering nie je synonymom pre nelegálne skládky, ktoré vznikajú vyvážaním odpadu na odľahlé miesta.

Nadrozmerný odpad

Za nadrozmerný alebo objemný odpad z domácností sú považované predmety ako nábytok, koberce a podobne. Takýto druh odpadu nepatrí na kontajnerové stojiská ani do zmesových kontajnerov.

Pri zbavovaní sa starého nábytku je ideálny nasledovný postup:

 • ak je nábytok funkčný, treba ho ponúknuť za odvoz na niektorom z inzertných portálov alebo skupín na sociálnych sieťach.
 • ak je nábytok znehodnotený tak, že nemôže slúžiť ďalej svojmu účelu, občania sú povinní zabezpečiť jeho odvoz na zberný dvor. Obce a mestá pravidelne organizujú aj mobilný zber nadrozmerného odpadu pristavením veľkokapacitných kontajnerov v obci alebo miestnej časti.

Za uloženie objemného odpadu v alebo pri kontajnerovom stojisku, či uloženie odpadu na mieste, ktoré na to nie je určené, hrozí vinníkovi pokuta.

Nebezpečný odpad

Za nebezpečný odpad sa pokladá odpad s takými vlastnosťami, ktorých vplyvom môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo životného prostredia. Nesmie preto končiť v zmesovom odpade ani v nádobách na triedený odpad z domácností.

Nebezpečný odpad sa nesmie skládkovať ani spaľovať v bežných spaľovniach na komunálny odpad a jeho likvidácia alebo recyklácia prebieha v špeciálnom režime (špecializované spaľovne a spoločnosti zamerané na recykláciu nebezpečného odpadu).

Príkladmi nebezpečného odpadu sú autobatérie, batérie, elektronika, domáce spotrebiče, chemikálie ako syntetické farby, rozpúšťadlá, laky, lepidlá, technické spreje a podobne). Zvláštnou kategóriou nebezpečného odpadu je zdravotnícky materiál a lieky.

Nelegálna skládka odpadu

Nelegálne, čierne alebo divoké skládky odpadu sú všetky skládky, ktoré vzniknú bez povolenia. Často vznikajú za obcami, výnimkou však nie sú ani skládky v chránených územiach.

Veľkým rizikom čiernych skládok je ohrozenie ekosystému v dôsledku úniku nebezpečných látok zo skládky, na ktorej sa neraz vyskytuje elektroodpad alebo nebezpečné chemikálie. V prípade, že sa na skládke nachádza biologicky rozložiteľný odpad, môže takáto skládka podporiť nežiaduce premnoženie hlodavcov.

Organizácia zodpovednosti výrobcov - OZV

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje fungovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu. OZV v zastúpení výrobcov financuje triedený zber odpadov v mestách a obciach v spolupráci so zberovými spoločnosťami.

 • Výrobcovia sú zodpovední za všetky obaly, ktoré vyprodukujú, aj po ich životnosti. Kolektívne platia organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré financujú triedený zber v obciach, s ktorými majú uzatvorené zmluvy. Každá OZV podlieha autorizácii v zodpovednosti Ministerstva životného prostredia SR.
 • OZV zabezpečuje zber odpadov, ich zhodnocovanie a recykláciu.
 • Poskytuje spoluprácu a pomoc pri zavedení a zlepšovaní triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov.
 • Zabezpečuje vzdelávanie detí, širokej verejnosti, výrobcov, samospráv.

Prečítajte si čo spadá do náplne činnosti OZV ENVI-PAK.

Recyklačná značka, recyklačný symbol

Na výrobkoch a ich obaloch nájdete rôzne symboly, ktoré označujú z akého materiálu je produkt vyrobený a či je možné ho recyklovať.

Na Slovensku (ani v EÚ) neexistuje zákonná povinnosť označovať výrobky a obaly recyklačnými symbolmi, preto pri triedení odpadu môžeme mať problém správne identifikovať niektoré druhy výrobkov a obalov.

Na produktoch sa môžete stretnúť s viacerými druhmi recyklačných symbolov. Symboly a značky vám pomôžu pri triedení odpadu. V prípade, že chýbajú, nezostáva nič iné, len sa spoľahnúť na zdravý rozum a odhad. Pozrite si zoznam recyklačných značiek a symbolov.

Recyklovanie odpadu

Recyklácia je proces, pri ktorom sa znovu využijú vytriedené odpady ako druhotná surovina. V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje hlavne sklo, papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky. Vo veľmi malej miere sa recykluje textil, ktorý bude povinné triediť od roku 2025. V ostatných rokoch sa vo väčšej miere začína s recykláciou cigaretových ohorkov. Vypočujte si podcast Envicast o tom, ako sa dajú cigaretové ohorky recyklovať pri výrobe asfaltu.

Skládka komunálneho odpadu / skládkovanie

Skládka komunálneho odpadu je miesto, kam sa natrvalo umiestňuje odpad buď do zeme alebo na povrch zeme. Na skládkach končí obsah nádob na zmesový odpad. Zmesový odpad sa po odvoze netriedi, všetky nevytriedené súčasti odpadu tak skončia nevyužité.

Na skládke sa odpad rozkladá veľmi pomaly, alebo takmer vôbec, pretože obsahuje množstvo veľmi pomaly sa rozkladajúcich materiálov.

Okrem toho sa privezený odpad zhutňuje ťažkými mechanizmami a presýpa vrstvami zeminy. Tým sa na jednej strane minimalizuje objem odpadu, na druhej strane to spôsobuje zníženie hladiny kyslíka v skládke, a tak sa extrémne spomaľuje prirodzený proces rozkladu. Dokonca aj organické zložky ako papier sa kvôli nízkej hladine kyslíka rozkladajú násobne dlhšie.

Keďže na skládkach končí veľmi rôznorodý odpad, jednotlivé chemické zlúčeniny začnú medzi sebou reagovať, čím sa zo skládok uvoľňujú nebezpečné látky.

Na Slovensku sa nachádza viac ako 200 skládok komunálneho odpadu, v súčasnosti je približne 100 skládok aktívnych.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť do roku 2025 mieru recyklácie aspoň na 55 % a obmedziť skládkovanie. Plánom je do roku 2035 obmedziť skládkovanie tak, aby na skládkach končilo maximálne 10 % komunálneho odpadu.

Spaľovňa odpadu

Spaľovňa odpadu je zariadenie, v ktorom sa tepelne zhodnocuje odpad. Získaná energia sa používa na výrobu elektrickej energie alebo na výrobu tepla pre vykurovanie.

Časť získanej energie využívajú spaľovne pre zabezpečenie vlastnej prevádzky, nespotrebovanú elektrickú a tepelnú energiu odvádzajú spaľovne do verejnej siete.

Na Slovensku sú v prevádzke len dve spaľovne komunálneho odpadu, v Bratislave a v Košiciach. Okrem toho je v prevádzke niekoľko špecializovaných spaľovní, spaľovňa priemyselného odpadu v Bratislave, spaľovňa nebezpečného odpadu v Kysuckom Novom Meste a Prešove, spaľovňa medicínskeho odpadu v Martine a ďalšie.

Triedený odpad

Triedenie odpadu je na Slovensku povinná zabezpečiť každá samospráva. Do procesu triedenia odpadu sú zapojené organizácie zodpovednosti výrobcov a zberové spoločnosti. Náklady na odvoz a spracovanie triedeného odpadu neplatí občan, obyvatelia miest a obcí platia len za nevytriedený zmesový odpad, použitý jedlý olej a biologicky rozložiteľný odpad..

Na Slovensku je každá obec povinná zabezpečiť triedenie papiera, skla, plastov, kovu a nápojových kartónov. Systém triedenia sa v jednotlivých mestách a obciach líši a je závislý od možností zberových spoločností a triediacich liniek.

Pozrite si výsledky analýz vrecového a kontajnerového zberu za rok 2021, ktorý realizovala spoločnosť ENVI-PAK.

Triediaca linka

Triediaca linka je zariadenie, v ktorom sa dodatočne triedi odpad dovezený z nádob triedeného odpadu. Existujú rôzne druhy triediacich liniek, od manuálnych po plne automatizované. V súčasnosti sa zavádzajú do praxe plne automatizované triediace linky, ktoré nepotrebujú na obsluhu množstvo ľudí.

Možnosti triediacej linky je jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje spôsob triedenia odpadu v obciach a mestách. V prípade, že dotriedenie nie je možné zabezpečiť na linke, občania triedia odpad na viacero zložiek priamo v domácnostiach. Kým v niektorých mestách a obciach sa do žltých nádob triedia plasty, nápojové kartóny a kovové obaly, v iných lokalitách sa triedia nápojové kartóny zvlášť, prípadne spolu s kovom.

Súvisiaci článok Kto financuje a ako funguje triedenie odpadu Čítajte 

Zálohovanie

Zálohovanie je systém, ktorý vracia do obehu použité obaly, sklenené fľaše, alebo aj prepravky či palety. Zákazník zaplatí spolu s cenou za produkt zálohu, čím je motivovaný vrátiť ho a získať zálohu naspäť.

Od 1. januára 2022 je na Slovensku zavedené zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Cieľom je do roku 2025 zvýšiť podiel vyzbieraných nápojových obalov nápojových obalov zo 60 % na 90 %. Podľa aktuálnych odhadov je návratnosť zálohovaných obalov na úrovni cca 70 %. Jedným z pozitívnych efektov zálohovania je aj zníženie tohto druhu odpadu voľne pohodeného v prírode.

Zálohujú sa:

všetky plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom od 0,1 do troch litrov označené symbolom Z

Nezálohujú sa:
obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov, alkoholických nápojov, ktoré obsahujú viac ako 15 % alkoholu

Zberné suroviny

Zberné suroviny, ľudovo nazývané aj "kovošrot", sú výkupné miesta, kde môžu občania aj firmy odovzdať na výkup nepotrebný kov a kovové predmety. Podmienky a ceny za výkup si stanovujú jednotlivé prevádzky vo vlastnej réžii.

Zberný dvor

Zberný dvor a zberné suroviny si v bežnom jazyku často zamieňame.

Kým zberné suroviny sa špecializujú na výkup druhotných surovín, zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Zberný dvor môže zriadiť obec alebo združenie obcí. Prevádzkovať ho môže obec, združenie obcí alebo osoba, ktorá uzatvorila s obcou či združením obcí zmluvu o tejto činnosti.

Na prevádzkovanie zberného dvora je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce.

Obec vo VZN upraví podrobnosti o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok.

Vo VZN obce o odpade by mal byť stanovený aj spôsob nakladania s odpadom z domácností s obsahom nebezpečných látok. Obec by mala vo VZN uviesť, kde sa zberný dvor nachádza, ktoré osoby môžu odovzdať odpady na zbernom dvore, aké odpady je možné na ňom odovzdať a za akých podmienok.

V prípade, že obec má viac ako 5000 obyvateľov a na jej území nie je zriadený zberný dvor, musí zo zákona zabezpečiť minimálne dvakrát ročne zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. To znamená, že ak obec nemá zberný dvor, musí nájsť iný spôsob ako občanom poskytnúť možnosť zbaviť sa nebezpečného odpadu, napríklad pristavením špeciálnych kontajnerov alebo zorganizovaním mobilného zberu.

Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem iného aj:

a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,

b) informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore,

c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,

d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ak tak určila obec, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Zelený bod

ZELENÝ BOD je ochranná známka na obaloch výrobkov tých výrobcov, ktorí sa zapojili do systému ZELENÝ BOD organizácie zodpovednosti výrobcov na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu obalového výrobku. Výrobca zapojením sa do systému ZELENÝ BOD, najrozšírenejšieho spôsobu zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe, má tiež záujem a možnosť týmto spôsobom informovať spotrebiteľskú verejnosť, že mu záleží na životnom prostredí.

Zero-waste

Termín zero-waste znamená v preklade z angličtiny nulový odpad. Týmto pojmom sa označuje snaha jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií konať tak, aby svojou činnosťou neprodukovali žiadny alebo len minimálny odpad. Úspešnou v takomto spôsobe života je napríklad zakladateľka blogu Zero Waste Slovakia, Petra Slezáková.

Dôraz kladú na zníženie spotreby, recyklovanie a upcyklovanie, používanie kompostovateľných materiálov a úplné vylúčenie produktov na jednorazové použitie.

Na Slovensku v posledných rokoch vzniklo množstvo predajní, ktoré sa špecializujú na predaj zero-waste produktov, od čapovanej drogérie, kozmetiky, bezobalových potravín a podobne.

Pozrite si zoznam bezobalových obchodov na Slovensku

Zmesový odpad

Zmesový odpad je všetok odpad, ktorý skončí nevytriedený. Veľmi zjednodušene, to, čo obsahujú čierne kontajnery, je označované ako zmesový odpad bez ohľadu, že obsahuje aj zložky, ktoré sa dajú vytriediť, ale z dôvodov ako neznalosť alebo nezodpovednosť, vytriedené neboli.

Najväčší podiel zmesového odpadu tvorili do roku 2021, teda do zavedenia zberu kuchynského odpadu, práve kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad a textil.

Zmesový odpad sa nerecykluje, končí nevyužitý na skládkach, v lepšom prípadne v spaľovniach, kde sa energeticky zhodnotí.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu aj mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zľavy z odvodov, zmrazená cena potravín
 4. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 5. Dvanásť rokov v Amazone a práca ma stále baví
 6. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 7. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 8. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 2. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 3. Životné poistenie v čase inflácie. Aká je jeho ideálna výška?
 4. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 5. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 6. Novelizácia druhého piliera: doplatia chudobní na bohatých?
 7. Ako poraziť vysokú infláciu? Napríklad výnosom 24 % za 3 roky
 8. 8 vecí, na ktoré záhradkári pravidelne zabúdajú
 1. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 21 919
 2. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 9 614
 3. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 9 044
 4. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 7 795
 5. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 5 732
 6. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 4 859
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 3 098
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 490
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
 2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
 5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
 6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
 7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
 8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
 1. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 24 684
 2. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 10 851
 3. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 8 874
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 7 152
 5. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 6 646
 6. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 639
 7. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 4 434
 8. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 3 629
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
SkryťZatvoriť reklamu